Obsługa prawna

Oferujemy przedsiębiorcom profesjonalne i kompleksowe wsparcie prawne w obszarze prawa gospodarczego, prawa spółek, usługi doradztwa prawnego dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie:

 • spółek prawa handlowego tj. spółek osobowych (spółka jawna, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna) oraz spółek kapitałowych (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjnych);
 • indywidualnej (jednoosobowej) działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne;
 • działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki prawa cywilnego.

Działalność z zakresu doradztwa prawnego jest wykonywana w oparciu o wiedzę i doświadczenie Beaty Jaskulskiej – Czupryniewicz – prawnika specjalizującej się w prawie handlowym, absolwentki Uniwersytetu Gdańskiego o kierunku : prawo spółek handlowych.

Obsługa prawna firm ma charakter kompleksowy i obejmuje wszystkie obszary związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w szczególności :

 • doradztwo prawne na etapie wyboru optymalnej z prawnego oraz podatkowego punktu widzenia formy prowadzenia działalności gospodarczej;
 • rejestracja spółki;
 • zakładanie spółki: przygotowanie projektów umów spółek (statutów), dokumentacji związanej z rejestracją spółek oraz reprezentowanie spółek w procesie rejestracji przed Krajowym Rejestrem Sądowym;
 • pomoc w aktualizacji danych Spółki i złożeniu odpowiedni wniosków do Krajowym Rejestrem Sądowym;
 • przygotowanie dokumentacji związanej z rozpoczęciem działalności gospodarczej przez firmę takie jak umowy z zakresu prawa pracy (wzory umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, umów o zachowaniu poufności, umów o odpowiedzialności materialnej pracowników), a także wymaganych regulaminów i obwieszczeń z zakresu prawa pracy,
 • przygotowywanie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych (RODO);
 • przygotowywanie standardowych (wzorcowych) umów związanych z prowadzoną przez firmę działalnością gospodarczą ( np. umowy najmu, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o roboty budowlane;
 • reprezentowanie lub wsparcie prawne w negocjacjach z kontrahentami;
 • opiniowanie zawieranych przez firmę umów, porozumień, ugód oraz innych dokumentów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • przygotowywanie opinii prawnych lub interpretacji obowiązujących przepisów prawa;
 • obsługa prawna statutowych organów spółek takich jak Rada Nadzorcza, Zgromadzenie Wspólników, Walne Zgromadzenie;
 • przygotowywanie projektów uchwał podejmowanych przez organy statutowe spółek (uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych, zmian umowy spółki, podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, umorzenia udziałów lub akcji);
 • reprezentowanie firmy w postępowaniu przed Krajowym Rejestrem Sądowym w związku ze zmianą danych firmy;
 • prowadzenie wstępnej windykacji przedsądowej dłużników;
 • reprezentowanie firmy w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych a także przed organami administracji państwowej i samorządowej;
 • doradztwo prawne w procesach związanych z przekształceniem, połączeniem lub podziałem spółki;
 • przekształcenie indywidualnej działalności gospodarczej w spółkę prawa handlowego;
 • doradztwo prawne oraz przygotowywanie niezbędnej dokumentacji związanej z likwidacją działalności gospodarczej, spółki lub zawieszeniem prowadzanej działalności.